صدا...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

صدایی که ممتد و آرام به گوش می آمد، یکباره قطع شد..

آهنگ دلنشین که در آن صدا بود به سکوت مبدل شد...

 

و من با شگفتی به گلویی می نگریستم که خشک می شد ... خشک...

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید