عمق ناباوری!

 

مطلب زیر رو تلفنی برا مامانم می خونم.

می گه اشتباهی قطار رو سوار شده بود؟ می گم نه!

می گه ترسیده بودی؟ می گم نه!

می گه حتما قطار تا ایستگاه آخر رفت تو باز یادت رفت پیاده شی! می گم نه!

می گه پس حتما اشتباه سوار شده بودی که هیشکی به جز تو سوار نشده! می گم نه!

می گه پس چرا جیغ می زدی؟ می گم همین جو دیدم فرصت مناسبه قطار خالیه گفتم جیغ بزنم خوش بگذره!!! 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید