شعار

 

همه نگران این هستند که خسرو و شیرین سانسور شده. می خواهم بدانم چه کسی این کتاب را خوانده؟ هیچکدامتان نخوانده اید. خود من هم نخوانده ام. حتی اگر سانسور نشود هم باز هم هیچ کس نمی خواند. مردمی که شاهکارهای دیگر ادبیات را که به زبان ساده است و این همه دردسترس است نمی خوانند چطور بنشینند پای خسرو و شیرین و هی ببینند این بیت اش چه معنی دارد آن بیت اش چه معنی دارد؟ این مردم حوصله ی ادبیات و کتاب ندارند. بی خود شعار می دهند که چرا سانسور کرده اید!  

شما کارخودتان را بکنید. سانسور کنید. به حرف مردم هم کاری نداشته باشید!  این مردم خودشان هم دوست دارند سرشان گرم باشد. اصلا تنشان می خارد که یک چیزی بشود این ها سرشان گرم شود.

به شخصه بیشتر نگران کتاب های تلستوی و چخوف هستم تا خسرو و شیرین.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید