تف

 

تف به هرچی سفارت!

 

تف به بنی آدم اعضای یکدیگرند!

 

تف به آدم ها با هم برابرند!

 

تف به اروپایی ها برابرترند! 

 

 تف به اینکه از ایران می خوای بری یه قبرستونی مصیبته.

از اینجام می ری مصیبته.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید