لب کارون! چه گلبارون! می شه وقتی که می شینه دلدارم! وای وای!!!

 

یه روز می شه که بچه دار می شم...

دلم می خواد اون روز بهش با لبخند بگم که با کسی که دوستش داشتم ازدواج کردم.

 و بهش بگم که نه مهر فسون نه ماه جادو کرد

حتی سفر هم کاری نتونست بکنه...

 

و اون روز بچه ام از خوشحالی قند تو دلش آب می شه. 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید